KAMERA İZLEME VE GÖRÜNTÜLEME POLİTİKASI

Bu politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla TRİO SERAMİK VE YAPI ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (‘’ Trio Seramik’’ veya ‘’Şirket ‘’) tarafından hazırlanmıştır. Trio Seramik güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera ile izleme yapıldığı bilgisi izleme yapılan alanların girişlerine asılmakta bu kapsamda tüm çalışan ve ziyaretçiler aydınlatılmaktadır.

1.Kamera İzleme ve Görüntüleme Politikasının Amacı ve Kapsamı

Trio Seramik tarafından; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilmesi durumunda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda çalışan ve Trio Seramik’ i fiziken ziyaret eden diğer 3. Kişi ziyaretçilerin kişisel verileri işlenmekte ve dijital ortamda saklanmaktadır.

  1. Trio Seramik Tarafından Kamera İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü Bölgeler

Trio Seramik tarafından çalışan giriş çıkışlarının yoğun olduğu alanlar, kat koridorları, ziyaretçi bekleme salonu ile açık alanlar ve ortak kullanım alanlarında 7 gün 24 saat güvenlik kamerası ile veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Kişinin mahremiyetine güvenlik amacını aşacak şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, ibadet alanları, giyinme odaları, tuvaletler ve benzeri alanlar) kamera izleme faaliyetinde bulunulmamaktadır. Kameralar ile sadece görüntü kaydı yapılmakta olup ses kaydı yapılmamaktadır.

3.Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Verilere Erişim ve Aktarım

Kayıt işlemi Yönetim tarafından denetlenmekte olup söz konusu kişisel verilere erişim yetkilendirilmiştir. Kayıt cihazı (DVR) ile kaydedilen ve saklanan kişisel verilere Mağaza Müdürlerinin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Çalışan Gizlilik Politikası ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Söz konusu kişisel verilerin dışarıya aktarımı bulunmamakta olup ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

4.Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Trio Seramik, elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler sağlanmaktadır.

  1. Kamera İzleme Faaliyeti ile Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Trio Seramik tarafından; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında açıklanan kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarına dayanarak ilgili kişilerin açık rızası aranmaksızın kamera kaydı alınmaktadır.

 

6.Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Verilerin Saklama Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Trio Seramik tarafından şirket içerisinde 12 gün süreyle saklanmaktadır. Kayıt süresinin dolmasıyla kişisel veriler Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

  1. Kamera İzleme Faaliyeti ile Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

İlgili kişi Trio Seramik tarafından; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İlgili kişi başvuru ve taleplere ilişkin detaylı bilgiye https://www.trioyapi.com.tr/ adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabilir.

Trio Seramik, ilgili kişi hakkında cezai veya disiplin soruşturması yürütülmesi gibi durumlarda, ilgili kişinin talebini yerine getiremeyebileceğini beyan eder. Bunun dışında, ilgili kişinin talebinin yerine getirilmesi diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali varsa, bu durumda talep belirli sınırlamalara tabi tutularak yerine getirilebilir. Trio Seramik tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye internet sitesinde yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ’ndan ulaşabilirsiniz.