KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU

Trio Seramik ve Yapı ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (‘’Trio Seramik’’ veya ‘’Şirket ‘’) kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (‘’KVKK’’ veya ‘’Kanun’’) belirtilen temel ilkeler başta olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları ve ilgili tüm yasal mevzuatlarda aranan yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni Trio Seramik tarafından Veri Sorumlusu olarak, Kanun’un 10. Maddesinde açıklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarını veri işlenen ilgili gerçek kişilere bildirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Trio Seramik tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;

 • İnsan kaynakları politikası ve süreçlerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi,
 • Seramik ve yapı malzemesi alım- satım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Ana amaçları ile işlenmektedir. Kişisel verileri işlemenin ana amaçları ve onlara bağlı alt amaçlara ilişkin ayrıntılı ‘’Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ nda yer almaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ALICI GRUPLARI VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak Veri İşleme Amaçları doğrultusunda;

 • 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla SGK, GİB ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Eğitim, hukuk, muhasebe gibi uzmanlık gerektiren konularda hizmet desteği alınması amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, (SMMM, Dışarıdan Destek Alınan Hukuk Bürosu)
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara,
 • Bilgi işlem destek hizmeti alınması amacıyla bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara,
 • Yurt içinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) ve veri tabanı yurt dışında bulunan e-posta ile paylaşılması durumunda yurt dışına,
 • Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilere,
 • Şirketin idaresi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla iş ortaklarına, hissedarlara aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

Kişisel veriler; Şirketimizin fiziksel olarak ziyaret edilmesi, sözlü iletişim, telefon, iş birimleri, e-posta, internet sitesi, kamera kaydı, kâğıt ortamı ve benzeri diğer vasıtalarla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Veri İşleme Amaçlarıyla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Süreç bazlı veri saklama ve imha sürelerini düzenleyen tablo ‘’Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ’nda yer almaktadır.

 1. KANUN’UN 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi https://www.trioyapi.com.tr/ internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak,

–              Islak imzalı bir nüshasını Turgut Özal Mah. 68. Sok. E-5 Yanyol Üzeri No:20, 34513 Avcılar/ İSTANBUL adresimize şahsen veya noter kanalı ile ileterek,

–              Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle  trioseramik@hs03.kep.tr   kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden  info@trioyapi.com.tr adresimize göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye Veri Sahibi Başvuru Forumu’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Unvanı                                   : Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Adresi                                 : İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. No:7 A Ataşehir/İSTANBUL

İletişim Adresi                                  : Turgut Özal Mah. 68. Sok. E-5 Yanyol Üzeri No:20, 34513 Avcılar/İSTANBUL

Telefon Numarası                           : 0212 423 40 40

Elektronik İletişim Adresi           : info@trioyapi.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : trioseramik@hs03.kep.tr