İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ                                                                                                                                                              2                                                                                                                                                     2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ                                                                                                                             2

2.1.Genel İlkeler                                                                                                                           2

2.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi                                                                                    3

2.3. Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Gerekçesi                                                               3

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi                                                                       3

2.5. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri                                                                                    4                                                                                             

2.6. Veri Sahipleri                                                                                                                          4

2.7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları                                                                                  4

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI                                                                                                       4

3.1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları                                                                                  4

3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları                                                        5

3.3. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarıldığı                                                    5

4.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI                                     5

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ SÜREÇ YÖNETİMİ                                                6

6.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI                                                                                 6

7.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI                                                                               7

8.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI                                           7            

8.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları                                                                                         7                                                                                                                                           

8.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması                                                                             7                                                                             

8.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi                                                             8                                                       

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER 9                                                                             
 2. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 9

Ek-1: Tanımları Düzenleyen Tablo                                                                                                          10

Ek-2: İşlenen Kişisel Veri Kategorilerini Düzenleyen Tablo                                                          11

Ek-3: İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorilerini Düzenleyen Tablo                                11

Ek-4: Veri Sahiplerinin İşlenen Verilerini Düzenleyen Tablo                                                        12

Ek-5: Veri İşleme Amaçlarını Düzenleyen Tablo                                                                               13

Ek-6: Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Gruplar ve Aktarım Amaçlarını Düzenleyen Tablo           14

Ek-7: Süreç Bazlı Veri Saklama ve İmha Sürelerini Düzenleyen Tablo                                      15

TRİO SERAMİK VE YAPI ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (‘’Trio Seramik’’ veya ‘’Şirket ‘’) kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Trio Seramik gerçek kişilere ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘’Kanun’’ veya ‘’KVKK’’) ve buna bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar’larına bağlı olarak emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir. İşbu Politika Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yine Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin veri sahiplerinin en şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amaçlarıyla düzenlenmiştir.

İşbu Politika Trio Seramik çalışanları, çalışan adayları, referans kişileri, ürün veya hizmet alan gerçek kişileri, müşteri şirket yetkilisi/çalışanları, gerçek kişi tedarikçileri, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, ziyaretçileri ve diğer 3. kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Trio Seramik Anayasa’nın 20. Maddesi başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

2.1. Genel İlkeler

Kişisel Veriler Trio Seramik tarafından Kanun’un 4. Maddesi sayılan ilkeler ile diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi; Trio Seramik veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alarak veri işleme amacının dışına çıkmadan mümkün olan en az miktarda veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olması için özen gösterir ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olma ilkesi; Trio Seramik kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına önem vermektedir. Gerektiğinde verilerin güncellenmesi ve doğruluklarının teyit edilmesi sağlanmaktadır.
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme ilkesi; kişisel veriler kesin, açık ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Trio Seramik kişisel verileri ilgili kişiye belirttiği amaçlar haricinde hiçbir amaçla kesinlikle işlememektedir.
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaca bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi; veri işleme faaliyetini sadece amacın gerçekleştirilmesi için yeterli ve gerekli olan verilerle sınırlı tutulmaktadır. Amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmayan ve ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmaktadır.
 • Kişisel verilerin gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi; Trio Seramik Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz öncelikle işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit etmektedir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya ilgili kişinin talebi ile Trio Seramik tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

2.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin fiziken ziyareti esnasında, iş birimlerimiz aracılığıyla, sözlü iletişim, elden teslim, kâğıt ortamı, kamera kaydı, internet sitesi, e-posta, telefon ve benzeri diğer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Trio Seramik hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.

2.3. Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kanun’un 5. Maddesi 1. Fıkrası gereği Kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza veri sahibinin ilgili konuda bilgilendirilerek, özgür iradesinin alınmasıyla gerçekleşir. Ancak Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrası kapsamında ise aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Veri Sorumlusu öncelikle kişisel veriyi işlemesi sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir, menfaat dengesinin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Muhafaza edilmesi ve aktarılması bakımında kişisel verilere kıyasla ek önlemler alınması gerektiğinden Özel Nitelikli Verilerin işlenmesinde Trio Seramik hassasiyet göstermektedir. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanun’un 6. Maddesinde sınırlı sayıda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

2.5. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Trio Seramik tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenen veri kategorileri Ek-2’ de düzenlenen tabloda, işlenen özel nitelikli veri kategorileri ise Ek-3’de düzenlene tablo da yer almaktadır. İşlenen kişisel veriler Trio Seramik tarafından yürütülen faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

2.6. Veri Sahipleri

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi, çalışan, çalışan adayı, çalışan yakını ve aile bireyleri, referans kişisi, ürün veya hizmet alan kişi, müşteri şirket yetkilisi/çalışanı, gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilisi, ziyaretçi ile diğer 3. Kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerini kapsamaktadır. Ek-4’ de yer alan tabloda kişisel veri kategorilerine ait verisi işlenen kişi grupları düzenlenmiştir.

2.7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz iş birimleri tarafından elde edilen Kişisel Veriler Trio Seramik tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında Ek-5’ de yer alan tabloda düzenlenen ana amaçlar ve onlara bağlı alt amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlı olarak işlenebilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarılmasında Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde düzenlenen hususlara uygun hareket edilmektedir. Veri aktarımı, aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve yeterli ölçüde gerçekleştirilmektedir. İşbu Politika ’da düzenlenen durumlar ve yasal yükümlülükler dışında veri aktarılmamaktadır.

3.1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda sayılan koşullardan en az birinin var olması halinde Veri Sorumlusu, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aktarılabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 • Veri Sorumlusunun veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika ‘da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

3.3. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarıldığı

Trio Seramik Kanun’un 8.ve 9. Maddelerinde yer alan ve yukarıda belirtilen şartlardan en az birinin varlığı halinde veya ilgili kişinin açık rızasını alarak, işbu Politikada belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri yurt içine ve yurt dışına Ek-6’da düzenlenen tabloda yer alan amaçlarla aktarılabilmektedir. Yurt dışına veri aktarımı ancak veri sahibinin aydınlatılarak açık rıza vermesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Veri tabanı yurt dışında olan e-posta kullanılması durumunda kişisel verilerin yurt dışına aktarılması söz konusudur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel Verilerin korunmasını isteme hakkı; 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenerek “özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” kapsamında Anayasal güvenceye kavuşmuştur.

Trio Seramik Kanun’un 12. Maddesi kapsamında kişisel verilerin niteliğine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

 • Kişisel veri envanteri hazırlanmıştır.
 • Sözleşmeler KVKK ile uyumlu hale getirilmiştir.
 • KVKK ve bilgi güvenliği konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmektedir.
 • İrtibat kişisi atanarak Şirket, Kurum ve Veri Sahipleri arasında süreç yönetimi planlanmıştır.
 • Saklama süresi sona eren ve/veya saklama amacı ortadan kalkan veriler silinebilir, yok edilebilir ya da anonim hale getirebilir. Bunlara ilişkin Şirketimiz Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ’nda belirtilen usul ve esaslara uygun hareket edilmektedir.
 • VERBİS (Veri Sorumlusu Sicil Sistemi) kaydı yapılmıştır ve gerektiğinde güncellemeler bildirilecektir.
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ SÜREÇ YÖNETİMİ

Şirketimiz kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Çalışanların KVKK eğitimlerine katılmasına ve farkındalığın oluşmasına özen gösterilmektedir. Şirketimiz için KVKK Politikaları düzenlenmiştir, kişisel veri içeren faaliyetlerde bu politikalarda düzenlenen usul ve esaslara uygun hareket edilmektedir. Politikaların yürütülmesi, çalışan hareketlerinin Politikalara uygunluğunun takibi, Politikanın yayımlanması ve güncellenmesi, veri imha işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda sorumlu kişiler ve görev dağılımları belirlenmiştir. Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve bilgi güvenliği konularında kanun değişikliği ve Kurul Kararlarına uygun olarak gerekli güncellemeleri yapma yetkisine haizdir. Şirket KVKK kapsamında gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmaktadır. Sürecin yürütülmesinde alanında uzman kişilerden hizmet desteği alınabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Trio Seramik kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve söz konusu faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya veri sahibinin talebi ile Trio Seramik tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Tablo-7’de süreç bazlı veri saklama ve imha süreleri düzenlenmiştir.

Trio Seramik tarafından; 6698 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmış Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliğine uygun olarak ‘’ Trio Seramik Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ‘’ hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında verisi işlenen ilgili kişileri; işlenen veri kategorileri, veri işleme amaçları, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, veri aktarımı yapılan alıcı gruplar ve aktarım amacı, veri sahibi olarak hakları ve Veri Sorumlusu olan Şirketimiz hakkında bilgilendirmektedir. Şirketimiz Kanun’un 10.maddesinde emredilen aydınlatma yükümlülüğünü Kurum tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberinde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmektedir. Gerekli aydınlatmalar veri toplama yöntemine uygun olarak elektronik veya fiziki ortamlarda yayımlanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

8.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi https://www.trioyapi.com.tr/ internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak,

–              Islak imzalı bir nüshasını Turgut Özal Mah. 68. Sok. E-5 Yanyol Üzeri No:20, 34513 Avcılar/ İSTANBUL adresimize şahsen veya noter kanalı ile ileterek,

–              Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle  trioseramik@hs03.kep.tr   kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden  info@trioyapi.com.tr adresimize göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye Veri Sahibi Başvuru Forumu’ndan ulaşabilirsiniz.

Başvuruda; ad soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve talep konunuzun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru formu doldurmadan hazırlanacak başvurularda bu paragrafta sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’imize iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle iletilmesini sağlamak adına doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir. (Örneğin kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar istenebilir.)

Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak talebiniz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgiye Kanun’un Dördüncü Bölümünde belirtilen 13, 14 ve 15. maddelerinden ulaşabilirsiniz.

8.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

Trio Seramik Kanun’ un 28. Maddesi gereği aşağıda yer alan hallerde veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Unvanı                                    : Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Adresi                                 : İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. No:7 A Ataşehir/İSTANBUL

İletişim Adresi                                  : Turgut Özal Mah. 68. Sok. E-5 Yanyol Üzeri No:20, 34513 Avcılar/İSTANBUL

Telefon Numarası                           : 0212 423 40 40

Elektronik İletişim Adresi             : info@trioyapi.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi   : trioseramik@hs03.kep.tr

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ

Bu Politika xx/xx / xxxx tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Trio Seramik Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamaları ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

Politikanın yürütülmesinden, Kanun’ a uyum sürecine ilişkin tüm iş ve eylemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden veri sorumlusu olarak Trio Seramik sorumludur. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Trio Seramik yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Ek-1: Tanımları Düzenleyen Tablo

TANIMLAR AÇIKLAMA
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. Veri sahibinin her zaman onayını geri alma hakkı vardır.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İlgili kişi/Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
İrtibat Kişisi Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

 

Ek-2: İşlenen Kişisel Veri Kategorilerini Düzenleyen Tablo

VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Kimlik Bilgileri

 

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait ad soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, uyruk gibi kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, meslek kartı gibi belgelerde yer alan verileri ifade eder.
İletişim Bilgileri

 

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi iletişim kurulabilmesi için kullanılan verileri ifade eder.
Finans Bilgileri

 

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait banka hesap bilgileri gibi finansal verileri ifade eder.
Özlük Bilgisi

 

Şirket çalışanlarının işe giriş-işten çıkış kayıtları, hizmet dökümü, bordro bilgileri, performans kayıtları gibi verileri ifade eder.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait fotoğraf gibi verileri ifade eder.
Mesleki Deneyim

 

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait özgeçmiş, çalışma bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar kullanma becerisi gibi meslek içi eğitim bilgilerine ait verileri ifade eder.
Hukuki İşlem Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait icra kesintisi ile dava dosyasındaki verileri ifade eder.
Müşteri İşlem Ürün veya hizmet satın alan kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait fatura bilgileri gibi verileri ifade eder.
Fiziksel Mekân Güvenliği Şirketi fiziken ziyaret eden kişilerin kamera kayıt cihazı ile işlenen verilerini ifade eder.
Lokasyon Araç takip cihazı ile işlenen konum bilgisini ifade eder.
İşlem Güvenliği İnternet log kayıtları ile işlenen verileri ifade eder.
AGİ Bilgileri AGİ işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen bilgileri ifade eder.

 

Ek-3: İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorilerini Düzenleyen Tablo

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
Sağlık Bilgisi Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilerin sağlık durumu hakkında bilgi veren kişisel sağlık raporu, kan grubu kartı  gibi belgelerde yer alan verileri ifade eder.
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ait adli sicil kaydı gibi ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi içeren verileri ifade eder.

 

Ek-4: Veri Sahiplerinin İşlenen Verilerini Düzenleyen Tablo

VERİ SAHİPLERİ AÇIKLAMA VERİ KATEGORİSİ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi Şirketimizi yöneten ve denetleyen gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Finans Bilgisi

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan Şirketimiz ile iş akdi imzalayarak görevlerini ifa eden kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Mesleki Deneyim

·         Özlük Bilgisi

·         Hukuki İşlem

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

·         Finans Bilgisi

·         Lokasyon

·         İşlem Güvenliği

·         Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

·         Sağlık Bilgileri

·         Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

·         AGİ Bilgileri

Çalışan Adayı Şirketimize iş başvurusunda bulunan gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Mesleki Deneyim

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Referans Kişisi Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişilerin referans olarak bildirdiği gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

Çalışanın Aile Bireyleri Şirketimizde çalışan kişilerin aile bireylerini ifade eder. ·         AGİ Bilgileri
Ziyaretçi Şirketimizi fiziken ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder. ·         İşlem Güvenliği

·         Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alan Gerçek Kişi

Müşteri Şirket Yetkilisi/Çalışanı

Şirketimizden ürün veya hizmet satın alan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin çalışan/yetkililerini ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Müşteri İşlem

·         Finans Bilgisi

Gerçek Kişi Tedarikçi

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Şirketimiz ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli ürün ve hizmetlerin satın alındığı kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

·         Finans Bilgisi

·         Müşteri İşlem

İmzaya Yetkili Kişiler Şirketimizde imzaya yetkili gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi
İnternet Sitesi Ziyaretçisi İnternet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

Sözleşmeye Taraf Şirket Yetkilisi Şirketimizin sözleşme ilişkisi kurduğu gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerini ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         İletişim Bilgisi

Dava Dosyasındaki Gerçek Kişi Taraflar Şirketimizin tarafı olduğu davalarda diğer tarafa ait gerçek kişileri ifade eder. ·         Kimlik Bilgisi

·         Hukuki İşlem

 

Ek-5: Veri İşleme Amaçlarını Düzenleyen Tablo

ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Politikası ve Süreçlerinin Planlanması, Geliştirilmesi ve Yürütülmesi Kapsamında

 

 

 

• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

•Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

•Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

•Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

•Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

•Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

•Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

•Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Ücret Politikasının Yürütülmesi

•Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

•Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

Seramik ve Yapı Malzemesi Alım- Satım Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamında

 

•İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

•Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

•Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

•Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

•Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

Şirketin ve Şirketle İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik ve Ticari İş Güvenliğinin Temin Edilmesi Kapsamında

•Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

•Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

•Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

•Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

•İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

•Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

•Şirket Araçlarının Kullanıldığı Bölgeleri Takip Etme

•Talep / Şikayetlerin Takibi

•Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

•Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

•Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

•Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

 

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Kapsamında

•Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

•Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

Ek-6: Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Gruplar ve Aktarım Amaçlarını Düzenleyen Tablo

ALICI GRUP AKTARIM AMACI
·         SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ·         Hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği bilgilerin verilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak
·         Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

 

·         Eğitim, muhasebe, hukuk vb. konularda hizmet desteği alınması amacıyla (SMMM, Dışarıdan Destek Alınan Hukuk Bürosu gibi),

·         Bankacılık işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) ve veri tabanı yurt dışında bulunan e-posta ile paylaşılmaları durumunda yurt dışına

·         Tedarikçiler ·         Satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
·         İş Ortakları

·         Hissedarlar

·         Şirketin idaresi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla

 

Ek-7: Süreç Bazlı Veri Saklama ve İmha Sürelerini Düzenleyen Tablo

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Yönetim Kurulu Üyelerine ait İşlenen Kişisel Veriler Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Veriler İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sözleşmesel İlişkilerin Yürütülmesi Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kamera Kayıtları 12 gün Saklama süresi sonunda
Çalışan Adaylarına Ait Veriler 1 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İnternet Log Kayıtları 2 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çalışan Lokasyon Verisi 2 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Silme Yok Etme Anonim Hale Getirme Kayıt Süreci İşlem tarihinden itibaren 3 Yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde