6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (‘’Trio Seramik’’ veya ‘’Şirket ‘’) 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu (‘’Kanun’’), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları ve ilgili tüm yasal mevzuatlarda aranan yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni Trio Seramik tarafından, Veri Sorumlusu olarak Kanun’un 10. Maddesinde açıklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin tarafınızı bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Elde edilen kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekteyiz.

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNİZ

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. İnternet sitemizin bize ulaşın kısmından ad soyad, e-posta adresi ve mesaj içeriği göndermeniz durumunda kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz Trio Seramik tarafından; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmamakta olup ancak ve ancak mesajınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin ifası için yasal veya fiili bir zorunluluk gerektirmesi durumunda ilgili kişiler ile yetkili kurumlarla paylaşılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

Kişisel Verileriniz Şirketimiz tarafınızdan https://www.trioyapi.com.tr/iletisim  adresinde yer alan Bize Ulaşın kısmının doldurulması esnasında Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasının (b) bendinde düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olma veri işleme şartına dayanarak işlenebilmektedir.

5.KANUN’UN 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi https://www.trioyapi.com.tr/ internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak,

–              Islak imzalı bir nüshasını Turgut Özal Mah. 68. Sok. E-5 Yanyol Üzeri No:20, 34513 Avcılar/ İSTANBUL adresimize şahsen veya noter kanalı ile ileterek,

–              Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle  trioseramik@hs03.kep.tr   kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden  info@trioyapi.com.tr adresimize göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye Veri Sahibi Başvuru Forumu’ndan ulaşabilirsiniz.

 

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İletişim Formu Aydınlatma Metni ’ni okudum, anladım.