VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; Kanun’un 11. Maddesinde yer verilen haklarınıza ilişkin işbu formu Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’ ne (‘’Trio Seramik’’ veya ‘’Şirket ‘’) iletebilirsiniz.

 1. KANUN’UN 11. MADDESİNDE YER VERİLEN HAKLARINIZ: (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinize ilişkin bölümü işaretleyiniz)
 • KVKK m.11/1-a: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • KVKK m. 11/ 1-b: Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • KVKK m.11/1-c: Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • KVKK m.1/1-ç: Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 • KVKK m.11/1-d: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • KVKK m.11/1-e: 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • KVKK m.11/1-f: (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • KVKK m.11/1-g: İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • KVKK m.11/1-ğ: Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
 1. BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (Başvurunuzda bulunması zorunlu alandır. Beyan ettiğiniz bilgilerinizin doğru, eksiksiz, güncel ve anlaşılır olması gerekmektedir. Şirketimiz söz konusu bilgilerin yanlış ve yetersiz olması ile yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.)
Ad Soyad
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası
Diğer Ülke Vatandaşları İçin Uyruğu, Pasaport Numarası veya Varsa Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi
Başvuru Yazılı ise İmza

 

 1. BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi işbu Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak, nüshasını Turgut Özal Mah. 68. Sok. E-5 Yanyol Üzeri No:20, 34513 Avcılar/İSTANBUL adresimize elden teslim edebilir veya noter kanalı ile iletebilirsiniz. Elektronik posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@trioyapi.com.tr  adresimize, kep aracılığıyla yapmak istediğiniz başvurularınızı güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanarak trioseramik@hs03.kep.tr adresimize iletebilirsiniz.  Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 1. TRİO SERAMİK İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ (Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtmeniz talebinizin en kısa sürede yanıtlanmasına yardımcı olacaktır.)
 • Müşteri
 • Tedarikçi
 • Çalışan
 • Ziyaretçi
 • Diğer (Belirtiniz)

 

 1. TALEP KONUSU (Başvurunuzda bulunması zorunlu alandır.)

Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. Talep ettiğiniz konu şahsınız ile ilgili olmadır. Kişisel veri sahipleri adına kendisi dışında bir kişi tarafından talepte bulunulamaz.  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname olmalıdır. Başvuru sahibinin kimliğinden şüphe edilmesi halinde Trio Seramik kimlik bilgilerini doğrulamak ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. BAŞVURUNUZA VERİLECEK YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden testlim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda Trio Seramik’e yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda bildirdiğim bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, başvurumun sonuçlandırabilmesi adına şirketin ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususlarında aydınlatıldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı / Başvuru Tarihi/ İmza: